Skip Navigation Links


รายงานผลการทดสอบพื้นฐานความรู้ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2561
ตรวจสอบคะแนนสอบของคุณได้ที่นี่  คลิก


ผลการสอบ 4 รายวิชา (สอบวันอาทิตย์ที่ 27   มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-11.45 น.)

ผู้สมัครสอบทั้งหมด 2,086 คน  เข้าสอบจำนวน 2,005 คน
รายการ คณิต
ศาสตร์
คะแนนที
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คะแนนที
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย คะแนนทีภาษาไทย สังคมศึกษา คะแนนที
สังคมศึกษา
คะแนนทีเฉลี่ย
4 วิชา
   คะแนนเต็ม 50 - 50 - 50 - 50 - -
   คะแนนสูงสุด 50 84.79 37 94.69 42 79.73 38 82.38 77.61
   คะแนนต่ำสุด 2 28.11 1 17.46 5 20.05 5 23.94 29.07
   คะแนนเฉลี่ย 20.54 - 16.17 - 23.57 - 19.71 - -ผลการสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ (สอบวันอาทิตย์ที่ 27  มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-15.30 น.)

  ผู้สมัครสอบทั้งหมด 2,086 คน ผู้เข้าสอบจำนวน 1,871 คน
รายการ ภาษาอังกฤษ คะแนนที
ภาษาอังกฤษ
คะแนนทีเฉลี่ย
5 วิชา
   คะแนนเต็ม 100 -
   คะแนนสูงสุด 93 77.17 74.03
   คะแนนต่ำสุด 17 29.43 31.28
   คะแนนเฉลี่ย 49.75 - -
-
หมายเหตุ
ค่าคะแนนทีเฉลี่ยเป็นค่าคะแนนมาตรฐานทางสถิติ คิดจากคะแนนของผู้สอบเทียบกับคะแนนของกลุ่มผู้เข้าสอบแต่ละวิชาแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย


           ในการสอบครั้งนี้  (ไม่รวมภาษาอังกฤษ) ค่าสูงสุดของคะแนนทีเฉลี่ย 4 วิชา  =  77.61    และค่าต่ำสุด  = 29.07 
      และ
รวมวิชาภาษาอังกฤษ                           ค่าสูงสุดของคะแนนทีเฉลี่ย  5 วิชา =  74.03   และค่าต่ำสุด  = 31.28
                   
 
                                 
[ในการวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.1 จะพิจารณาคะแนนทีเฉลี่ยเป็นสำคัญ]

*** ความหมายของค่าคะแนนที คลิกเพื่อดูรายละเอียด


มีผู้เข้าเว็บไซต์รวมแล้วทั้งหมด  11243                คน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 เลขที่ 2 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กทม. 10330  โทร 0-2251-3934
ผู้จัดทำ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน