Skip Navigation Links


รายงานผลการทดสอบพื้นฐานความรู้ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2560#
ตรวจสอบคะแนนสอบของคุณได้ที่นี่  คลิก


ผลการสอบ 4 รายวิชา (สอบวันอาทิตย์ที่ 28   มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30-11.45 น.)

ผู้สมัครสอบทั้งหมด 2,307 คน  เข้าสอบจำนวน 2,161 คน
รายการ คณิต
ศาสตร์
คะแนนที
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คะแนนที
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย คะแนนทีภาษาไทย สังคมศึกษา คะแนนที
สังคมศึกษา
คะแนนทีเฉลี่ย
4 วิชา
   คะแนนเต็ม 50 - 50 - 50 - 50 - -
   คะแนนสูงสุด 50 76.11 32 84.87 42 80.61 41 87.34 78.72
   คะแนนต่ำสุด 2 25.64 3 17.44 5 15.65 5 17.99 28.36
   คะแนนเฉลี่ย 25.17 - 17 - 24.56 - 21.62 - -ผลการสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ (สอบวันอาทิตย์ที่ 28  มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30-15.30 น.)

  ผู้สมัครสอบทั้งหมด 2,307 คน ผู้เข้าสอบจำนวน 2,068 คน
รายการ ภาษาอังกฤษ คะแนนที
ภาษาอังกฤษ
คะแนนทีเฉลี่ย
5 วิชา
   คะแนนเต็ม 100 -
   คะแนนสูงสุด 92 79.42 75.89
   คะแนนต่ำสุด 16 26.55 30.49
   คะแนนเฉลี่ย 47.16 - -
-
หมายเหตุ
ค่าคะแนนทีเฉลี่ยเป็นค่าคะแนนมาตรฐานทางสถิติ คิดจากคะแนนของผู้สอบเทียบกับคะแนนของกลุ่มผู้เข้าสอบแต่ละวิชาแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย


           ในการสอบครั้งนี้  (ไม่รวมภาษาอังกฤษ) ค่าสูงสุดของคะแนนทีเฉลี่ย 4 วิชา  =  78.72    และค่าต่ำสุด  = 28.36 
      และ
รวมวิชาภาษาอังกฤษ                           ค่าสูงสุดของคะแนนทีเฉลี่ย  5 วิชา =  75.89   และค่าต่ำสุด  = 30.49
                   
 
                                 
[ในการวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.1 จะพิจารณาคะแนนทีเฉลี่ยเป็นสำคัญ]

*** ความหมายของค่าคะแนนที คลิกเพื่อดูรายละเอียด


มีผู้เข้าเว็บไซต์รวมแล้วทั้งหมด  142                คน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 เลขที่ 2 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กทม. 10330  โทร 0-2251-3934
ผู้จัดทำ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน